Trzy drogi, jeden cel

Aktywny Plan Inwestycyjny

Ty wybierasz strategię, my aktywnie
prowadzimy Twoje inwestycje na szczyt.

Plan na skuteczne inwestowanie

Jeśli chcesz, aby Twoje oszczędności przynosiły zysk, ale nie masz wystarczającej wiedzy o inwestowaniu i chciałbyś skorzystać z usług specjalistów w zakresie zarządzania funduszami, mamy dla Ciebie odpowiednią propozycję – Aktywny Plan Inwestycyjny!

3 proste strategie

Oferujemy trzy pakiety funduszy o różnym potencjale zysku i poziomie ryzyka inwestycyjnego: Umiarkowany, Wyważony i Wzrostowy. Ty wybierasz najbardziej odpowiednią dla siebie strategię, my aktywnie pracujemy nad tym, aby Twoje inwestycje osiągały jak najlepsze wyniki.

Aktywne zarządzanie

Stale monitorujemy rynek i aktywnie reagujemy na zachodzące zmiany, zarządzając:
- funduszami, dobierając odpowiednie instrumenty finansowe,
- strategiami, dostosowując raz na kwartał udział Twoich środków do struktury funduszy w strategii,
- produktem, w razie potrzeby, zmieniając udział procentowy poszczególnych funduszy w strategii.

Gratis – ubezpieczenie na życie

Dodatkowo, każdy kto zdecyduje się zainwestować swój kapitał w Aktywny Plan Inwestycyjny ma prawo przystąpić do grupowego ubezpieczenia na życie bez dodatkowych kosztów. Gdyby Ciebie zabrakło, Twoi najbliżsi otrzymają nie tylko środki zgromadzone w ramach Planu, ale także dodatkowe 3% wartości aktywów jako świadczenie ubezpieczeniowe oferowane przez
Aviva TUnŻ.

Wybierz jedną z 3 strategii

Strategia Umiarkowana  Strategia Wyważona  Strategia Wzrostowa 
Fundusze wchodzące w skład strategii
75% Aviva Globalnych Strategii
12,5% Aviva Investors Europejskich Akcji
12,5% Aviva Investors Globalnych Akcji
50% Aviva Globalnych Strategii
25% Aviva Investors Europejskich Akcji
25% Aviva Investors Globalnych Akcji
30% Aviva Globalnych Strategii
35% Aviva Investors Europejskich Akcji
35% Aviva Investors Globalnych Akcji
Poziom ryzyka
umiarkowane podwyższone wysokie
Zalecany okres inwestowania
4 lata 5 lat powyżej 5 lat

Podstawowe informacje

  • Minimalna pierwsza wpłata: 20 000 zł
  • Minimalna kolejna wpłata: 1 000 zł
  • Opłata administracyjna: 2%, jeżeli w wyniku dokonanej wpłaty wartość zgromadzonych środków osiągnie lub przekroczy 50 000 zł – 0%
  • Opłata za rezygnację: 2% w pierwszym roku, kolejne lata: 0%
  • Rachunek do wpłat: 89 1880 0009 0000 0013 0041 3004

Potrzebujesz pomocy?

Zadzwoń

Infolinia czynna od poniedziałku
do piątku w godzinach 9:00-20:00.

22 557 44 44

Zostaw kontakt
oddzwonimy

Skontaktujemy się z Tobą bezpłatnie w wybranym przez Ciebie czasie.

Zamów rozmowę

Porozmawiaj
o inwestowaniu online

Wirtualny Oddział czynny od
poniedziałku do piątku g. 9:00-20:00.
dowiedz się więcej

Połącz

Znajdź agenta
lub placówkę

Wyszukaj agenta lub placówkę w swojej okolicy. Jesteśmy w całej Polsce.

Znajdź

Nota prawna

Aviva Investors Poland TFI SA nie gwarantuje osiągnięcia celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego funduszy inwestycyjnych. Uczestnicy funduszy inwestycyjnych muszą się liczyć z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Przedstawiane informacje finansowe są historycznym wynikiem inwestycyjnym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych uzależniona jest od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusze oraz od wysokości opłaty manipulacyjnej i podatku od dochodów kapitałowych. Wartość aktywów netto Subfunduszy Aviva Investors FIO inwestujących w akcje oraz Subfunduszu Aviva Globalnych Strategii cechuje się dużą zmiennością, ze względu na skład portfeli inwestycyjnych lub na stosowane techniki zarządzania portfelami.

Subfundusze Aviva Investors FIO mogą lokować powyżej 35 proc. Aktywów w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub NBP.

Subfundusz „Aviva Globalnych Strategii” lokuje większość aktywów w tytuły uczestnictwa zagranicznego subfunduszu „Aviva Investors Multi-Strategy Target Return Fund”, wydzielonego w ramach Aviva Investors SICAV. Subfundusz Aviva Investors Globalnych Akcji lokuje większość aktywów w tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą.

Szczegółowe informacje dotyczące funduszy inwestycyjnych, w tym opis ryzyka inwestycyjnego, opłaty i inne koszty obciążające fundusze inwestycyjne oraz informacje o podatku obciążającym dochód z inwestycji, znajdują się w prospektach informacyjnych i Kluczowych Informacjach dla Inwestorów oraz Informacjach dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego dostępnych na stronie internetowej www.aviva.pl, w siedzibie Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA oraz u dystrybutorów.

Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA działa na podstawie zezwolenia KPWiG (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego).

Dokumenty

zwiń / rozwiń