Aviva Investors 24

to program umożliwiający
inwestowanie w fundusze bez opłat

Brak opłat manipulacyjnych

Uczestnicząc w programie inwestujesz bez opłat manipulacyjnych i administracyjnych.

Rozpocznij oszczędzanie już od 1000 zł

Tyle wynosi minimalna pierwsza wpłata
do Programu Aviva Investors 24.
W dowolnym momencie możesz dopłacać
do swojego konta od 50 zł.

Szeroka gama subfunduszy do wyboru

Swoje pieniądze możesz lokować w 17 subfunduszach o różnym poziomie ryzyka inwestycyjnego.

Masz dostęp do swoich środków online

Dzięki dostępowi do konta przez Internet
w każdej chwili możesz kontrolować wartość inwestycji oraz swobodnie zarządzać wpłaconym kapitałem.

Podstawowe informacje

 Minimalna pierwsza wpłata: 1 000 zł  
 Minimalna kolejna wpłata:  50 zł
 Opłata manipulacyjna  Brak
 Opłata za umorzenie  Brak
 Profil inwestora  osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych

Dokumenty

Kup online

Otwórz konto inwestycyjne online.
Bez zbędnych formalności
i papierowych dokumentów.

Kup online

Kup przez telefon

Zadzwoń na numer
22 563 22 235
czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach 9:00-20:00

Kup u agenta

Zostaw swój numer telefonu, a my skontaktujemy Cię z agentem.

Zostaw kontakt

Nota prawna

Aviva Investors Poland TFI SA nie gwarantuje osiągnięcia celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego funduszy inwestycyjnych. Uczestnicy funduszy inwestycyjnych muszą się liczyć z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Przedstawiane informacje finansowe są historycznym wynikiem inwestycyjnym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych uzależniona jest od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusze oraz od wysokości opłaty manipulacyjnej i podatku od dochodów kapitałowych. Wartość aktywów netto Subfunduszy Aviva Investors FIO inwestujących w akcje oraz Subfunduszu Aviva Oszczędnościowy cechuje się dużą zmiennością, ze względu na skład portfeli inwestycyjnych lub na stosowane techniki zarządzania portfelami.
Subfundusze Aviva Investors FIO mogą lokować powyżej 35 proc. aktywów w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub NBP, a Subfundusze Aviva Investors Obligacji Dynamiczny i Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych dodatkowo w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczone lub gwarantowane przez jednostkę samorządu terytorialnego RP lub państwa członkowskiego, państwo członkowskie lub należące do OECD, bądź międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest RP lub co najmniej jedno państwo członkowskie, natomiast Subfundusz Aviva Investors Aktywnej Alokacji dodatkowo w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczone lub gwarantowane przez rządy: Australii, Islandii, Japonii, Kanady, Meksyku, Nowej Zelandii, Szwajcarii, Turcji, USA lub krajów UE, a Subfundusz Aviva Investors Obligacji Zamiennych w papiery wartościowe i będące papierami wartościowymi instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczone lub gwarantowane państwo członkowskie, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest RP lub co najmniej jedno państwo członkowskie. Subfundusz „Aviva Oszczędnościowy” lokuje większość aktywów w tytuły uczestnictwa zagranicznego subfunduszu „Aviva Investors Multi-Strategy Target Return Fund”, wydzielonego w ramach Aviva Investors SICAV.
Szczegółowe informacje dotyczące funduszy inwestycyjnych, w tym opis ryzyka inwestycyjnego, opłaty i inne koszty obciążające fundusze inwestycyjne oraz informacje o podatku obciążającym dochód z inwestycji, znajdują się w prospektach informacyjnych i Kluczowych Informacjach dla Inwestorów oraz Informacjach dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego dostępnych na stronie internetowej, · w siedzibie Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA oraz u dystrybutorów.
zwiń / rozwiń