Aviva Investors SFIO

Stabilnego Dochodu

to fundusz oferujący korzystne
lokowanie nadwyżek finansowych

Dywersyfikacja ryzyka

Fundusz inwestuje m.in. w zdywersyfikowany portfel krótkoterminowych obligacji emitowanych przez banki i inne instytucje finansowe oraz duże przedsiębiorstwa sektora niefinansowego. Emitenci posiadają rating inwestycyjny nadany przez co najmniej jedną z głównych agencji ratingowych lub - w ramach limitu maks. do 10% aktywów funduszu - rating inwestycyjny nadany wewnętrznie przez zespół inwestycyjny. Dzięki temu Klienci mają szansę uniknąć nadmiernej ekspozycji na jednym podmiocie, która często towarzyszy lokowaniu środków na jednym rachunku bankowym.

Płynność finansowa

Fundusz Aviva Investors SFIO Stabilnego Dochodu inwestuje głównie w papiery korporacyjne, posiadające płynny rynek wtórny oraz utrzymuje część aktywów funduszu w krótkoterminowych obligacjach skarbowych i lokatach bankowych.

Niskie opłaty

Aviva Investors TFI oferuje konkurencyjną opłatę za zarządzanie funduszem Aviva Investors SFIO Stabilnego Dochodu, wynoszącą zaledwie 0,25% w skali roku. Jest to jedyna opłata, jaką pobiera Towarzystwo od Klienta. 

Konkurencyjne stopy zwrotu

Lokowanie nadwyżek finansowych firmy
w fundusz Aviva Investors SFIO Stabilnego Dochodu daje możliwość uzyskania relatywnie atrakcyjnej stopy zwrotu z inwestycji w porównaniu do możliwej do osiągnięcia dla środków utrzymywanych na rachunkach bankowych. Zobacz Profil inwestora poniżej.

Stabilna kadra zarządzająca

Powierzonymi przez Klientów aktywami opiekują się wysokiej klasy profesjonaliści, m.in. doradcy inwestycyjni oraz specjaliści legitymujący się uznanym w branży finansowej tytułem CFA. Są to te same osoby, które zarządzają aktywami innych podmiotów z Grupy Aviva w Polsce.

Bogate doświadczenie w zarządzaniu kapitałem

Tworząc fundusz Aviva Investors SFIO Stabilnego Dochodu, wykorzystaliśmy zdobyte długoletnie doświadczenie w zarządzaniu 17 subfunduszami o różnym stopniu ryzyka i strategiach inwestycyjnych. Wszystkie te subfundusze są również dostępne zarówno dla klientów indywidualnych, jak i instytucjonalnych.
Sprawdź ofertę >

Profil inwestora - ważne informacje

Fundusz rekomendowany jest Klientom, którzy:

 • oczekują stabilnego wzrostu wartości inwestycji,
  przy jednoczesnej możliwości złożenia zlecenia odkupienia 
  jednostek uczestnictwa w dowolnym momencie,
 • nie akceptują ryzyka związanego z inwestycjami w akcje,
 • akceptują poziom ryzyka inwestycyjnego wynikający
  z możliwości inwestowania części aktywów funduszu
  w nieskarbowe obligacje oraz instrumenty rynku pieniężnego,
 • są świadomi, że istnieje możliwość zarówno wzrostu,
  jak i spadku wartości inwestycji oraz, że fundusz nie
  gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego,
  ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego,
  a dochody z udziału w funduszu są opodatkowane
  podatkiem od zysków kapitałowych,
 • są świadomi, że fundusz może stosować instrumenty
  pochodne w celu zabezpieczenia ryzyka walutowego,
 • są świadomi, że fundusz nie stanowi substytutu
  lokaty bankowej.

Podstawowe informacje dotyczące funduszu

Minimalna początkowa wpłata 1 000 zł
Minimalna kolejna wpłata 100 zł
Opłata za zarządzanie 0,25% rocznie
Opłata manipulacyjna brak
Opłata za umorzenie jednostek brak
Okres inwestowania dowolny, nawet poniżej roku
Profil inwestora osoby fizyczne, osoby prawne, organizacje nie posiadające osobowości prawnej
Nr rachunku do wpłat 32 1880 0009 0000 0013 0109 4000

 

Jesteś zainteresowany?

Napisz: tfi@aviva.pl

prześlij nam swój numer telefonu, skontaktuje się z Tobą dedykowany specjalista ds. inwestycji

Zadzwoń: 801 888 444

infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-20:00

Nota prawna
Powyższe informacje i dane mają wyłącznie charakter informacyjny i reklamowy. W szczególności nie stanowią one oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny ( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 380, 585.), jak również nie mogą być uznane za jakiekolwiek rekomendacje, nie można ich także interpretować jako doradztwa inwestycyjnego lub finansowego w rozumieniu Ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 157 ze zm.) lub usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 94 ze zm.).
Szczegółowe informacje dotyczące funduszu Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilnego Dochodu, w tym opis ryzyka inwestycyjnego, opłaty i inne koszty obciążające ww. fundusz oraz informacje o podatku obciążającym dochód z inwestycji, znajdują się w prospekcie informacyjnym, tabeli opłat manipulacyjnych, Kluczowych Informacjach dla Inwestorów (KIID) i Informacji dla Klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego dostępnych na stronie internetowej www.aviva.pl, w siedzibie Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA oraz u dystrybutorów.
Inwestorzy chcący skorzystać z oferowanych im produktów powinni najpierw zapoznać się z odpowiednimi dokumentami regulującymi zasady dokonywania inwestycji w jednostki uczestnictwa, w szczególności z prospektem informacyjnym funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA.
Niniejsze informacje zostały sporządzone z należytą starannością, ale nie stanowią gwarancji, że dana propozycja inwestowania jest właściwa dla konkretnego klienta. Skorzystanie przez użytkownika z ww. informacji, jako przesłanki do podjęcia decyzji inwestycyjnej, następuje wyłącznie na jego ryzyko. Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na jej podstawie ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Inwestycje w fundusze inwestycyjne są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, włącznie z możliwością utraty zainwestowanego kapitału.

Dokumenty

Jesteś zainteresowany?

Napisz: tfi@aviva.pl

prześlij nam swój numer telefonu, skontaktuje się z Tobą dedykowany specjalista ds. inwestycji

Zadzwoń: 801 888 444

infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-20:00

Centrum inwestora

Kalkulatory

Przydatne narzędzia internetowe, które wyręczą Cię w skomplikowanych wyliczeniach

Więcej

Prognozy inwestycyjne

Przewidywania ekspertów dotyczące atrakcyjności rynków i instrumentów finansowych

Więcej

Komentarze inwestycyjne

Komentarze analityków oraz zarządzających funduszami inwestycyjnymi Aviva Investors

Więcej

Inwestopedia

Wszystko co chciałbyś wiedzieć o inwestycjach i inwestowaniu

Więcej

Pobierz dokumenty

Biblioteka dokumentów, które możesz pobrać z naszego serwisu

Więcej

Investors' cafe

Praktyczne wskazówki i dobre rady dla początkujących i zaawansowanych inwestorów.

Więcej
zwiń / rozwiń